«NPK «FARMASOFT» JÇB saglygy goraýyş pudagynda ähtibarly hyzmardaşdyr. Biziň baş missiýamyz – saglygy goraýyşyň kämilleşmegine ýardam etmekden ybaratdyr.

Bu maksada ýetmekligiň ýollaryndan biri, biziň önümlerimiziň howpsuzlygynyň monitoringini geçirmekden ybarat. Hopsuzlyk barada maglumatlary ýygnamak, kompaniýamyza, preparat hakynda has giň we dogruçyl maglumatlary edinmäge we ony kesel we lukmanlara ýetirmäge mümkinçilik döredýär, bu bolsa öz nobatynda, lukmanlara keselleri has gowy kontrol etmek mümkinçiligini berýär. Ahlaky prinsiplere we kanunçylygyň talaplaryna eýerip, biz howpsuzlyk hakynda maglumat alýarys we ony gaýtadan işläp, oňa baha berip, kadalaşdyryjy edaralaryň we lukmanlaryň dykgatyna ýetirýäris.

Eger «NPK «FARMASOFT» JÇB-niň derman serişdelerini ulananynyzda islenmedik wakalara duç gelinendigi size mälim bolsa, we/ýa-da olaryň täsirliligi we hili barada nägileligiňiz bar bolsa, baş üstüne, habar beriň:

  • adresimiz: 109544, Moskwa şäheri, Entuziastow bulwary, j. 2
  • eletron poçta arkaly: pv@pharmasoft.ru
  • ýa-da öu teelfon belgisine jaň ediň: +7 (495) 626-47-55

Biziň üçin bu maglumat örän wajyp! Siziň ýardamyňyz bize kompaniýanyň preparatlarynyň howpsuzlygy we täsirliligini ýokarlandyrmaga we keselleriň hukuklaryny, eşretini we howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek eder.